تبلیغات
علوم نوین - سوالات علوم سوم راهنمایی
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390

مفهوم توان هم برای نشان دادن ............... انجام کار و هم برای مشخص کردن .................سرعت تولید با مصرف ............استتوان مصرفی بیشتر وسیله های برقی بر حسب .................. روی بد نه آنها نوشته شده است


جیمز وات مخترع ................. است


جیمز وات توان ماشین خود را بر حسب ................... بیان کرده است


هر قوه اسب برابر با ............... وات است


وسیله ای که کار برای ما آماده می کند.....................نامیده می شود


می توان گفت جک با ............. و................. هر دو به ما کمک می کند


مزیت مکانیکی یک ماشین نسبت به نیرویی است که به .................. وارد می شود و نیرویی که ماشین به ................. وارد می کند


سطح شیبدار در مقابل کار انجام شده ............ ایجاد نمی کند ، بلکه فقط ........... را آسانتر می نماید


مقدارانرژی داده شده به ماشین با مقدار انرژی که از ماشین گرفته می شود................. است


مقداری از انرژی داده شده به ماشین که صرف انجام کار مورد نظر ما می شود................... نام دارد


نسبت کار داده شده به ماشین که به صورت گرما هدر می رود که به آن ................... می گویند

ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم