تبلیغات
علوم نوین - مسائل فصل 6- علوم سوم- مبحث : كار" توان "بازده
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان


باسمه تعالی –  مسائل فصل 6- علوم سوم- مبحث : كار" توان "بازده

(نوشتن معادله و راه حل الزامی است.)

1- كارگری به جرم 50 كیلوگرم جعبه 20كیلوگرمی را ازساختمانی به ارتفاع7 متربالامی برد محاسبه كنید: الف) كل كارانجام شده ؟

  ب) كارمفید كارگر؟

2- بازده ماشینی 80% است وكارغیرمفید آن 160ژول می باشد. كارمفید وكل كارداده شده به این ماشین را بدست آورید؟

3- موتوری با توان 2 اسب بخاردرچه مدتی می تواند وزنه 30000 نیوتنی را200سانتی متربالا ببرد؟  ((1 hp=750w

4- یك پمپ الكتریكی درهردقیقه  1/2مترمكعب آب را به سطحی به ارتفاع  50متربالاتر می رساند توان پمپ چقدر است؟

5- توان مصرفی یك موتور الكتریكی  400وات وبازده آن75% است.این موتوردرهردقیقه چند ژول انرژی الكتریكی را به گرما تبدیل می كند؟

6- به یك وزنه 7 كیلوگرمی كه روی زمین قراردارد نخی بسته وبه نخ نیروی50 نیوتنی روبه بالا وارد می كنیم. فاصله وزنه از زمین بعد از 3 ثانیه چندمتراست ؟ چرا؟

7- از آبشاری به ارتفاع 40 متر وتوان 1600كیلو وات چند متر مكعب آب درهر ثانیه فرو می ریزد؟

8- توان ماشینA-5برابرتوان ماشینB است به هر دوی این ماشین ها وزنه های یكسان وصل نموده ایم ماشین Aوزنه اش را درمدت 1 دقیقه 10 متر بالا می كشد ماشینB وزنه اش را درمدت 2 دقیقه چند متر بالا می آورد؟

9- ماشینی در هر نیم دقیقه 2000 كالری گرمای تولیدشده رابه انرژی مكانیكی تبدیل می كند. توان آن چند كیلو وات است؟ (1cal=4/2j)

10- دریك منزل 5 لامپ80 واتی و  یك بخاری برقی 1600 وا تی به مدت 15ساعت روشن بوده اند : الف ) چه مقدار انرژی الكتریكی مصرف كرده اند؟ ب )اگربهای هركیلو وات ساعت برق مصرفی 900 ریا ل باشد این وسایل چند ریال برق مصرف كرده اند؟

11- ماشینی با بازده 60% باری به جرم 48 كیلوگرم را به اندازه 15 مترجابجا می نماید.این ماشین چه مقدار انرژی را برای انجام این كار مصرف می كند؟

12-  5 متر مكعب آب از یك بلندی روی توربینی كه بازده آن 90% است ریزش می كند اگراز این توربین 4500 ژول انرژی بگیریم ارتفاع ریزش آب چند متر است؟
طبقه بندی: فیزیک، 
ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم