تبلیغات
علوم نوین - سوال
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390

.سوالات تستی:در هر مورد دقت لازم را داشته باشید.4(3)

الف)چگونه می توان در سطح یخ زده ی یک استخر راه رفت؟

الف)با راه رفتن معمولی و عادی  ب)با حرکات موزون دست و پا  ج)با پرتاب کردن اجسام در خلاف جهت  د)چون اصطکاک وجود ندارد حرکت غیر ممکن است.

ب)در چه حالتی وزن جسم 0 می شود؟

الف)جسمی با شتابی برابر با جاذبه ی زمین به طرف پایین سقوط می کند.

ب) جسمی با شتابی برابر با جاذبه ی زمین به طرف بالا حرکت می کند.

ج)جسمی در سطح ماه قرار دارد.                            د)جسمی که در ته اقیانوس قرار دارد.

ج)کدام گزینه در مورد جرم و وزن یک جسم درست است؟

الف)جرم و وزن کمیت های فیزیکی یکسانی هستند که با دو واحد مختلف اندازه گیری می شوند.

ب)وزن یک جسم متناسب با جرم آن است. ج)جرم یک جسم با تغییر وزن آن در هر محل تغییر می کند.

د)وزن یک جسم همیشه ثابت است در حالی که جرم آن از محلی به محل دیگر تغییر می کند.

د)نسبت جرم به وزن در کدام گزینه بیشتر است؟

الف)تمساحی در ساحل خوابیده است. ب)نهنگی که در آب شناور است. ج)موشی که در لانه ی زیر زمینی خود خوابیده است.

د)در هر شرایط نسبت جرم یه وزبرابر است.

ه)کدام یک از نیرو های زیر هم اثر جاذبه دارند هم اثر دافعه دارند؟

الف)الکتریکی و مغناطیسی ب)گرانشی و اصطکاک ج)مغناطیسی و تکیه گاه د)گرانشی و الکتریکی.

و)وزن 10 عدد خود نویس برابر یک نیوتن شده است.جرم هر خود نویس چقدر است؟

الف)100 گرم ب)1 کیلو گرم ج)20 گرم د)10 گرم.

2.سوالات پر کردنی:5/3

الف)نیرو یک کمیت.........است و با واحد .........اندازه گیری می شود..

ب)مورچه ای در دیواری در حال بالا رفتن است.در اینصورت نیروی .........به نیروی ......... غلبه می کند..

ج)نیروی جاذبه ی بین دو جسم به ........دو جسم و ......... دو جسم از هم بستگی دارد..

د)وقتی جسمی در زمین فرو می رود بتدریج وزن آن ..........می شود و وقتی به مرکز   زمین برسد وزن آن.............

 3. توجه به نمودار رو برو به سوالات خواسته شده جواب دهید.5/1

الف)چه وزنه ای با عث می شود فنر 15 سانتی متر افزایش طول دهد؟

ب)مقدار ثابت فنراین فنر چقدر است؟

                                                                                                         

           

4.چرا پرندگان هنگام نشستن بر روی زمین بال های جود را یاز می کنند؟(1)

 

5.با توجه به شکل هر یک از نیرو سنج aچه نیرویی را نشان خواهد داد؟

                                                                                                 

 

6.با خارج شدن باد بادکنک مقابل در چه جهتی حرکت می کند؟چرا؟

                                                                                                     

 

7.علی یک توپ 700 گرمی را در کره ی ماه 60 متر میتواتد به طرف بالا شوت کند.اگر این کار را در زمین انجام دهد تا چه ارتفاعی میتواند شوت کند؟(از فشار هوا صرف نظر شود)(5/1)

 

ب)وزن این توپ در ماه و زمین چقدر است؟

 

ج)وزن و جرم آنرا با چه وسیله ای می توان اندازه گرفت؟

 

8.در شکل مقابل چند تکیه گاه وجود دارد؟با شماره گذاری آنها را مشخص کنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9- پنج راه کم کردن اصطکاک را بنویسید.

 

10.وزن یک جسم در سیاره ی A200 نیوتن می باشد.اگر جرم این جسم در کره ی ماه 25 کیلو گرم باشدشدت جاذبه در سیاره ی AچندN/KGمی باشد(5/1)

 

11.جسم 100 کیلو گرمی از مرکز زمین به فاصله ی 4 برابر شعاع زمین قرار دارد.جرم و وزن آن در آنجا چقدر خواهد شد؟(1)

 

 

12.جملات زیر به طور فرضی در فضای بیکران بیان شده است.کدام جمله صحیح استوکام غلط

می باشد ؟(3.5)

الف)در آنجا باد کنک باد دار نمک را جذ ب میکند.

ب)می توان در آنجا به راحتی قدم زد و راه رفت.

ج)با ملیدن دو دست بهم دیگر در آنجا گرمایی احساس نمیشود.

د) قطب نم کار نمی کند.

ه)فنر کشیده شده به حالت اول بر نمی گردد.

و)یک جسم بسیار سنگین بر روی یک ورق کاغذ باقی میماند.

ن)ترازوی دو کفه ای کارمیکند .

 

13.با توجه به شکل مقابل قایق در چه جهتی می تواند حرکت کند ؟(5/0)

                                                      

ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم